K.O/1/2017

K.O/1/2017

 
Organizacja zawodowa- Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w
 
Rzeszowie informuje, że w sprawach dotyczących ocen operatów szacunkowych:
 
K.O/ 1 A/ 2017 „Operat szacunkowy – pn: „Opinia do sprawy sygn. akt….. operat
 
szacunkowy z dnia 10.07. 2015 r dot. określenia wartości udziału w działce zabudowanej nr
 
ewid. 1616 / obecnie 640/1 / położone w Dębicy r.” wydała ocenę negatywną operatu w
 
dniu 15 lutego 2017 r.
 
K.O./ 1 B/ 2017 „ Operat szacunkowy, działki o nr ewid. 840 o pow. 3825 m2 i działki nr 847
 
o pow. 2014 m2 , położone w Dębicy wraz z opinią uzupełniającą z dnia 20.04. 2016 r.
 
wydała ocenę negatywną operatu w dniu 15 lutego 2017 r
 
Szczegółowe uzasadnienie ocen, autorzy operatów otrzymali drogą elektroniczną.
 
Negatywna ocena zostaje ogłoszona na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce
 
.nieruchomościami / jednolity tekst: Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 z póż. zmianami .