Statut Stowarzyszenia

PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W RZESZOWIE
tekst jednolity
zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Członków Stowarzyszenia

z dnia 06 października 2001 roku

Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1
Tworzy się Stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą “Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców z zakresu szacowania ( wycen ) nieruchomości.

§ 3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar RP.
2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

§ 4
1. Stowarzyszenie jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w RP porządku prawnego.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzonych przez niego spraw statutowych.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a to:
1) działalność organizacji profesjonalnych,
2) pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane,
3) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
4) działalność agencji obsługi nieruchomości,
5) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
6) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów  statutowych.

Rozdział II

Cele i  formy działania

§ 8
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz występowania na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje wymieniony cel w szczególności poprzez:
1. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich interesów zawodowych.
2. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.
3. Promowanie działalności członków Stowarzyszenia.
4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej.
5. Dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje rzeczoznawców poprzez propagowanie  konferencji oraz  organizowanie seminariów i  specjalistycznych szkoleń.
6. Inicjowanie i propagowanie badań, rozwiązań i projektów, służących doskonaleniu metod i techniki wyceny.
7. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia..8. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
9. Organizowanie i koordynacja praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.
10. Pełnienie funkcji organizatora technicznego związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.
11. Opiniowanie i ocena wycen.
12. Opiniowanie aktów prawnych.
13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
14. Wydawanie specjalistycznych czasopism.
15. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa związanego z wycenami nieruchomości.
16. Świadczenie usług kserograficznych.
17. Prowadzenie sprzedaży detalicznej książek i czasopism.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
2) honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który:
- posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
- ukończył kurs szacowania nieruchomości lub studium podyplomowe
i przedłoży  rekomendację dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
2. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,
3. działania w zespołach naukowych, bądź stałych lub okresowych komisjach problemowych,
4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie..

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, w której zakres działania wchodzi wycena nieruchomości oraz, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd Główny ( Oddziału ) Stowarzyszenia..
2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo - technicznej
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego (Oddziału) Walny Zjazd Członków (Delegatów) - osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, a ponadto zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego.

§ 15
Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
3. Przestrzeganie norm współżycia społecznego.
4. Opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 16
1.Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Głównego ( Oddziału ),
2) wykluczenie przez Zarząd Główny ( Oddziału ) za:
a/ działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
standardami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej,
b/ nieusprawiedliwioną przerwę w pracy społecznej Stowarzyszenia,
c/ zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres ponad 1/2 roku, pomimo pisemnego upomnienia,
d/ na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
e/ utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka.
2. Od uchwały Zarządu Głównego ( Oddziału ) w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Uchwała Walnego Zjazdu Członków jest prawomocna.

§ 17
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Podjęcia uchwały przez Zarząd Główny o skreśleniu w związku ze zmianą form
   działalności  lub utratą osobowości prawnej.

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1. Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
4. Główny Sąd Koleżeński.

§ 19
W przypadku gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walny Zjazd Członków zostaje zastąpiony Walnym Zjazdem Delegatów, wybranych według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd; maksymalna ilość delegatów nie może przekroczyć 200 osób.

§ 20
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w gło-sowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów ) w tym przedmiocie.

§ 21
Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić funkcja prezesa lub urzędującego wiceprezesa Zarządu Głównego.

§ 22
Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§ 23
W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka ( członków ) władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) zwoływany przez
1.  Zarząd Główny.
2. Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 25
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów) należy:

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3) wybór władz Stowarzyszenia, odwoływanie członków tych władz oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i zmian do statutu,
5) uchwalenie regulaminu Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów ), regulaminu
wyboru prezesa  i  członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń składu Sądu Koleżeńskiego,
8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
9) nadawanie godności członka honorowego,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym  terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 26
Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 statutu.


§ 27
1. W Walnym Zjeździe Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia z głosem stanowiącym biorą udział:
1) członkowie lub delegaci oddziałów, wybrani na walnych Zebraniach,
2) członkowie honorowi;
z głosem doradczym:
1) członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia o ile nie zostali wybrani delegatami,
2) członkowie wspierający,
3) zaproszeni goście.

§ 28
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów) Zarząd Główny zawiadamia członków ( delegatów ) co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zjazdu.

§ 29
1.   Nadzwyczajny Zjazd Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy,  na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków  ( zarządów oddziałów ).
2. Nadzwyczajny Zjazd Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 30
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 3 - 7 członków.
2. Zarząd Główny na wniosek prezesa powierza swoim członkom sprawowanie funkcji wiceprezesa, sekretarza i skarbnika na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. W skład Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący oddziałów.

§ 31
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz dokonywanie skreśleń z listy członków.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów).
4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu.
5. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, zespołów naukowych, komisji problemowych stałych i okresowych oraz koordynowanie ich działalności.
6. Uchwalanie regulaminu działalności Biura Zarządu Głównego, Oddziałów, Zespołów Naukowych oraz innych regulaminów wewnętrznych.
7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów ) o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
9. Udzielanie oddziałom dotacji oraz naukowej pomocy.
10. Zarządzanie majątkiem i funduszami  Stowarzyszenia..
11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
12. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.
13. Ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz podział ich między Zarząd Główny i Oddziały.

§ 32
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Członków ( Delegatów ).

§ 33
Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 34
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2.   Główna Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta ( podmiotu ) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.
5. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów.
6. Główna Komisja Rewizyjna składa wnioski w przedmiocie absolutorium na Walnym Zjeździe Członków ( Delegatów ).
7. Główna Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o zwołanie Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów ).

§ 35
Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Członków ( Delegatów).

§ 36
Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i rzecznika.

§ 37
1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw związanych nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.
3. Główny Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
5. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zjazdu Członków ( Delegatów ), którego uchwała jest ostateczna.
6. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia.


Rozdział V

Oddziały terenowe Stowarzyszenia

§ 38
1. Zarząd Główny powołuje oddziały terenowe Stowarzyszenia na podstawie uchwały, jeżeli oddział liczy co najmniej 15 członków.
2. Teren działalności Oddziału i miejsca jego siedziby ustala w uchwale o jego powołaniu Zarząd Główny.
3. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

§ 39
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) Oddziałów
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału
4. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 40
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 41
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału należy:

1. Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego,
2. Wybór prezesa, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

§ 42
W Walnym Zebraniu Członków ( Delegatów ) Oddziału z głosem decydującym udział biorą:
1. Członkowie ( Delegaci - wybrani według klucza wyborczego, ustalonego przez  Zarząd Główny ).
2. Członkowie honorowi.

W Walnym Zebraniu Członków ( Delegatów ) Oddziału z głosem doradczym udział biorą:
1. Członkowie ustępujących władz Oddziału, jeśli nie zostali wybrani delegatami,
2. Członkowie wspierający,
3. Zaproszeni goście.

§ 43
Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału jest władne do podejmowania uchwał  w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.


§ 44
Nadzwyczajne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, bądź Oddziału lub 1/5 liczby członków Oddziału.

§ 45
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 46
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.

§ 47
Zarząd Oddziału składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika.

§ 48
Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, działanie w jego imieniu na swoim terenie oraz ochrona interesów zawodowych jego członków,
2. Kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
3. Szerzenie i programowanie celów i zadań Stowarzyszenia za pomocą stałych zebrań, odczytów, itp.
4. Przyjmowanie składek członkowskich,
5. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
6. Opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładania ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
7. Zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
8. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.
9. Powoływanie i rozwiązywanie kół, komisji, klubów, rad itp.


§ 49
Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 50
Posiedzenia Zarządu Oddziałów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


§ 51
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 52
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej, co najmniej raz w roku.
2.   Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje wyboru biegłego rewidenta ( podmiotu ) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli. W razie uznania za konieczne, może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków ( Delegatów ) Oddziału.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 53
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z pięciu członków, spośród których wybiera się jego przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 54
1. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozstrzygnięcia spraw związanych z nie przestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów pomiędzy członkami, wynikłych o obrębie Oddziału.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów ) Stowarzyszenia.


Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 55
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) darowizny, spadki, zapisy i dotacje.

§ 56
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa Zarządu Głównego i członka Zarządu Głównego.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 57
Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Członków ( Delegatów ) większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 58
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków ( Delegatów) większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.