Jak rozpocząć praktyki zawodowe

 • Prowadzimy ciągłe nabory na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.
 • W czasie praktyk praktykant ma sporządzić 6 projektów operatów szacunkowych pod kątem uprawnionych rzeczoznawców.
 • Czas przewidziany na sporządzenie każdego z operatów to 6 tygodni, w czasie których przysługują praktykantowi 4 konsultacje z prowadzącym:
  • dwa spotkania grupowe w siedzibie Stowarzyszenia
  • dwie konsultacje na odległość – w formie mailowej lub telefonicznej.
 • W czasie praktyk prowadzony jest dziennik praktyk. Po zebraniu podpisów prowadzących rzeczoznawców do sześciu operatów dziennik jest zatwierdzany w Stowarzyszeniu.
 • Łączny koszt praktyk to 2.987,60 zł.
 • Po odbyciu praktyk można się zgłosić w Warszawie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, celem wpisu na egzamin na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Dokumenty zgłoszeniowe na praktyki :

 1. Uzupełniony i podpisany druk nr 1 (do pobrania niżej)
 2. Podpisane oświadczenie wymogów do odbycia praktyki (do pobrania niżej)
 3. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla PFSRM (do pobrania niżej)
 4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla PSRM (do pobrania niżej)
 5. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oraz oryginał do wglądu)
 6. Kopię dyplomu studiów podyplomowych (oraz oryginał do wglądu)
Pobierz komplet formularzy

By |2019-03-19T11:37:16+02:00Listopad 15th, 2018|Categories: Bez kategorii|

About the Author:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.