W dniu 27 lutego Prezydent PFSRM, Tomasz Ciodyk, odbył spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnym za rynek nieruchomości, w którym uczestniczyli również Przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości oraz  Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MIiR. Omówiono zagadnienia związane z procedurą opracowywania standardów zawodowych i uczestnictwa w niej PFSRM.

Po tym spotkaniu Federacja otrzymała do zaopiniowania projekt standardu wyceny w podejściu porównawczym opracowany przez Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (projekt do pobrania poniżej). 7 marca projekt standardu został przekazany do konsultacji publicznej, zaś czas na składanie uwag wyznaczono na 15 marca. Po podsumowaniu złożonych uwag Komisja Standardów PFSRM przekazała je Zarządowi Federacji (tabela z uwagami również do pobrania poniżej).

Konsekwencją rozmów Prezydenta Federacji w MIiR jest zapewnienie, że kolejne projekty, nad którymi pracować będzie Rada, przekazywane będą najpierw do zaopiniowania przez Federację.

Projekt Standardu pdf
Uwagi Komisji PDF