Prace nad projektem standardu wyceny w podejściu porównawczym

W dniu 27 lutego Prezydent PFSRM, Tomasz Ciodyk, odbył spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnym za rynek nieruchomości, w którym uczestniczyli również Przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości oraz  Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MIiR. Omówiono zagadnienia związane z procedurą opracowywania standardów zawodowych i uczestnictwa w niej PFSRM.

Po tym spotkaniu Federacja otrzymała do zaopiniowania projekt standardu wyceny w podejściu porównawczym opracowany przez Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (projekt do pobrania poniżej). 7 marca projekt standardu został przekazany do konsultacji publicznej, zaś czas na składanie uwag wyznaczono na 15 marca. Po podsumowaniu złożonych uwag Komisja Standardów PFSRM przekazała je Zarządowi Federacji (tabela z uwagami również do pobrania poniżej).

Konsekwencją rozmów Prezydenta Federacji w MIiR jest zapewnienie, że kolejne projekty, nad którymi pracować będzie Rada, przekazywane będą najpierw do zaopiniowania przez Federację.

Projekt Standardu pdf
Uwagi Komisji PDF
By |2019-04-03T15:10:46+02:00Kwiecień 3rd, 2019|Categories: Bez kategorii|

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.