Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działając zgodnie z postanowieniami §15 Statutu zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Członków.

Obrady Walnego Zebrania odbędą się w Rzeszowie w Hotelu Hetman przy ul. Langiewicza 29 b.

Początek obrad o godz. 16:00. Najważniejsze punkty spotkania, to zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz uchwalenie nowego regulaminu Komisji Opiniującej.

Członkowie obecni  na Walnym Zebraniu uzyskają zniżkę na udział w najbliższym szkoleniu organizowanym przez PSRM w wysokości 60 zł.

Uwaga: w przypadku braku na WZC liczby Członków wymaganej do podejmowania uchwał, ustala się drugi termin Walnego Zebrania na dzień 25.04. br. na godz. 16.15. Miejsce obrad j/w.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  – Mandatowo- Skrutacyjnej;
  – Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 21.04.2018 – 24.04.2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Zawodowej.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 12. Uchwalenie Regulaminu Działania Komisji Opiniującej działającej przy Podkarpackim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych:
  – przedstawienie proponowanego Regulaminu,
  – dyskusja,
  – podjęcie Uchwały o przyjęciu Regulaminu.
 13. Odczytanie i podjęcie pozostałych Uchwał zgłoszonych w trakcie Walnego Zebrania.
 14. Zakończenie obrad.