Walne Zebranie Członków PSRM

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działając zgodnie z postanowieniami §15 Statutu zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. Walne Zebranie Członków.

Obrady Walnego Zebrania odbędą się w Rzeszowie w Hotelu Hetman przy ul. Langiewicza 29 b.

Początek obrad o godz. 16:00. Najważniejsze punkty spotkania, to zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz uchwalenie nowego regulaminu Komisji Opiniującej.

Członkowie obecni  na Walnym Zebraniu uzyskają zniżkę na udział w najbliższym szkoleniu organizowanym przez PSRM w wysokości 60 zł.

Uwaga: w przypadku braku na WZC liczby Członków wymaganej do podejmowania uchwał, ustala się drugi termin Walnego Zebrania na dzień 25.04. br. na godz. 16.15. Miejsce obrad j/w.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
  – Mandatowo- Skrutacyjnej;
  – Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 21.04.2018 – 24.04.2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Zawodowej.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 12. Uchwalenie Regulaminu Działania Komisji Opiniującej działającej przy Podkarpackim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych:
  – przedstawienie proponowanego Regulaminu,
  – dyskusja,
  – podjęcie Uchwały o przyjęciu Regulaminu.
 13. Odczytanie i podjęcie pozostałych Uchwał zgłoszonych w trakcie Walnego Zebrania.
 14. Zakończenie obrad.
By |2019-04-03T12:40:30+02:00Kwiecień 3rd, 2019|Categories: Bez kategorii|

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.