Loading...
Stowarzyszenie2024-06-07T09:42:04+02:00

OSTATNIE AKTUALNOŚCI, WPISY:

1708, 2020

Dostępność online do skanów aktów notarialnych w powiecie rzeszowskim

By |17 sierpnia, 2020|Categories: Bez kategorii|0 Comments

Zgodnie z informacją umieszczoną pod linkiem https://www.podgik.rzeszow.pl/pl/str/116/ogloszenia-osrodka w dniu 10.08.2020 r. został uruchomiony [...]

WYDARZENIA Z TERMINARZA:

BIBLIOTECZKA STOWARZYSZENIOWA:

  • Stowarzyszenie posiada bogaty zbiór książek, czasopism, oraz archiwalnych biuletynów cenowych

  • Wszystkie pozycje można przeglądać w siedzibie Stowarzyszenia

  • Dostęp do literatury mają tylko członkowie PSRM i praktykanci

PŁATNOŚĆ SKŁADEK:

Statystyki składek członkowskich za ostatnie miesiące 2022 roku:

57%

Członków reguluje składki na bieżąco, sporadyczne zaległości sięgają do 1 – 2 miesięcy

31%

Opłaca składki z kilumiesięcznym wyprzedzeniem (za cały rok)

12%

Zalega ze składkami za okres co ok. 5 miesięcy (prosimy o pilne uregulowanie zaległości)

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków PSRM

Jest najwyższą władzą PSRM. Składa się z członków zwyczajnych przybyłych na Zebranie, którzy w głosowaniu decydują o głównych kierunkach działań i najważniejszych sprawach.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

ZARZĄD PSRM

Kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie. Składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i co najmniej 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie.

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

Kontroluje działania Stowarzyszenia, szczególnie pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków SRM.

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ

Czuwa nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej przez rzeczoznawców majątkowych. Rozstrzyga sprawy naruszeń etyki oraz spory pomiędzy rzeczoznawcami. Składa się z pięciu członków, wybieranych przez „Walne”.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ):

Niebędący rzeczoznawcami:

Rzeczoznawcy jako osoby fizyczne, na podstawie uprawnień nadanych przez odpowiedniego ministra, sporządzają opinie w formie operatów szacunkowych dotyczące wartości nieruchomości, a także inne opracowania i ekspertyzy zwiazane z mieniem i rynkiem  nieruchomości. Wyceny nieruchomości są zastrzeżone wyłącznie dla rzeczoznawcy majątkowego. Jest to zawód zaufania publicznego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie wycen nieruchomości. Wyceny w formie operatów szacunkowych a także inne opracowania dotyczące nieruchomości sporządzają rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia nadane przez ministra. Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych, ale samo nie ma takich kompetencji.

Wedle obowiązujących przepisów nie ma możliwości stwierdzić nieważności operatu szacunkowego wyceny nieruchomości. Stowarzyszenie jako organizacja zawodowa może jednak poddać ocenie operat szacunkowy i wydać opinie o jego prawidłowości. Stwierdzenie istotnych wad operatu a w konsekwencji nieprzydatności do celu dla jakiego został sporządzony, nie wyklucza go jednak z obiegu prawnego, ale ma charakter jedynie opiniodawczy. Zatem ostateczną decyzję o wykorzystaniu operatu bądź nie, podejmuje zamawiający.

Rzeczoznawcy majątkowi:

Składki należy opłacać do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości 30 zł/mies, przelewem bankowym na konto stowarzyszenia lub gotówką w kasie Stowarzyszenia

Od 2019 roku należy zebrać minimum po 12 punktów za każdy rok. Przynajmniej połowa punktów musi być zdobyta na szkoleniach warsztatowych. Dwie godziny szkoleniowe odpowiadają jednemu punktowi.
Dodatkowe punkty można uzyskać za ukończenie studiów podyplomowych bądź za własne lub współautorskie publikacje książkowe i artykuły w czasopismach.

Na posiedznie zarządu PSRM wstęp ma każdy członek.

Kandydaci do zawodu:

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać jedynie rzeczoznawcy majątkowi, jednak praktykantom przysługują zniżki w szkoleniach i imprezach stowarzyszeniowych takie jak członkom zwyczajnym.

Zgodnie z harmonogramem praktyki trwają ok. 8 miesięcy, jednak wszystkie podpisy w dzienniku praktykant powinien uzyskać w przeciągu 1 roku.

0
Rok założenia Podkarpackiego Stowarzyszenia RM
0
Liczba zrzeszonych rzeczoznawców majątkowych
0
Ważne zmiany – nowy statut, regulaminy, nowa strona www

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.

Przejdź do góry