OBOWIĄZEK DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, Dz. U. 2018 Poz. 811

  • 4. 3. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt. 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2.
  • 5. 1. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Liczba punktów przysługująca za poszczególne rodzaje działań wymienionych w § 2 rozporządzenia:

– Ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe: 1 pkt. za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym warsztacie

– Ukończenie szkoleń lub kursów: 1 pkt, za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

Uwaga: godzina uczestnictwa = jednostka czasowa trwająca 45 min.

Szkolenia zorganizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2019-2023