STATUT

Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

(zatwierdzony Uchwałą Nr  4/04/2018 Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia
w dniu 20 kwietnia 2018 r.)

Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod nazwą “Podkarpackie Stowarzyszenie  Rzeczoznawców Majątkowych” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem” i może używać skrótu  „PSRM”.

§ 2.

Stowarzyszenie zrzesza rzeczoznawców majątkowych.

§ 3.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

§ 4.

1. Stowarzyszenie jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej  porządku prawnego.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

1. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej bez obrysu z napisem: „Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie”.

§ 7.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników administracyjno- biurowych dla prowadzonych przez nie spraw  statutowych na ogólnie przyjętych zasadach.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą . Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy w całości realizacji jego celów statutowych.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są :

1. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych Członków Stowarzyszenia.

2. Rozwój Członków Stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych.

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków.

4. Tworzenie atmosfery współpracy, solidarności i koleżeństwa poprzez rozwój etyki zawodowej i przestrzeganie jej zasad.

5. Integracja środowiska rzeczoznawców majątkowych.

6. Promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w szczególności poprzez:

1. Współpracę z organami samorządowymi i rządowymi w ramach działalności statutowej.

2.  Prowadzenie działalności szkoleniowej , w szczególności szkoleń zawodowych , odczytów, konferencji i seminariów.

3. Organizowanie imprez naukowo- technicznych, rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych w celu wymiany doświadczeń , przemyśleń i opinii związanych z zawodem rzeczoznawcy majątkowego.

4. Współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat zawodu rzeczoznawcy majątkowego .

5. Udzielanie Członkom  Stowarzyszenia pomocy zawodowej.

6. Koordynacja i prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

7. Prowadzenie ewidencji szkoleń Członków Stowarzyszenia w ramach programu ustawicznego kształcenia rzeczoznawców majątkowych.

8. Opiniowanie i ocena operatów szacunkowych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 11.

Członek Zwyczajny

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanego poparty dokumentami o posiadaniu uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.

3. Decyzję o przyjęciu zainteresowanego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Od Uchwały Zarządu o nie przyjęciu w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do zwyczajnego Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków podjęta w formie Uchwały jest ostateczna.

§ 11b.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z urządzeń, wydawnictw  oraz poradnictwa fachowego na zasadach określonych przez odpowiednie regulaminy wewnętrzne, oraz do doradztwa i fachowych szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie,

3. działania w zespołach naukowych, bądź w stałych lub okresowych komisjach problemowych,

4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 11c.

Członkowie  zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do:

1.  Przestrzeganie Statutu, Regulaminów i Uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

2.  Przestrzeganie postanowień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia poprzez realizowanie planów uchwalanych przez Zarząd.

4. Terminowego opłacania składek członkowskich do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

5. Oferowania usług za wynagrodzenie godne pracy rzeczoznawcy majątkowego.

6.  Doskonalenie swojej wiedzy w ramach systemu Ustawicznego Kształcenia Rzeczoznawców,

7. Współdziałania z Komisją Opiniującą, w przypadku toczącego się w jego sprawie postępowania.

8. Przestrzegania norm współżycia społecznego.

9. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i Kodeksu Etyki Zawodowej.

§ 11d.

1. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia następuje w formie Uchwały  Zarządu przez:

1) rezygnację pisemną złożoną do Stowarzyszenia,

2) wykluczenie przez Zarząd za:

a/ działalność sprzeczną ze statutem oraz Uchwałami Stowarzyszenia,  obowiązującymi przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej,
b/ zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy i nie uregulowaniu zaległości w terminie siedmiu dni od daty wezwania o zapłatę w formie pisemnej lub elektronicznej,
c/ na mocy orzeczenia i wniosku Komisji Etyki Zawodowej, za działalność na szkodę Stowarzyszenia, naruszania norm etyki zawodowej lub niewypełnienia obowiązków określonych w Statucie.
d/ utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3) śmierć członka.

2. Decyzję w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd w formie Uchwały w składzie poszerzonym o Przewodniczącego Komisji Etyki Zawodowej.

3. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia lub jego pisemna rezygnacja
z członkostwa  nie zwalnia członka od obowiązku rozliczenia zaległości z tytułu zaległych składek członkowskich  oraz innych zobowiązań na rzecz stowarzyszenia.  W przypadku nie uregulowania zobowiązań Stowarzyszenie podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.

4.  Powiadomienie o skreśleniu z listy członków  Stowarzyszenia może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej,

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd Stowarzyszenia może wydłużyć okres

zaległości  nie dłużej jednak jak o trzy 3 m- ce przy jednoczesnej terminowej spłacie należności jaka jest ponoszona na rzecz PFSRM w Warszawie.

6. Od Uchwały w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja w formie Uchwały Walnego Zebrania Członków na najbliższym zebraniu  jest ostateczna i prawomocna.

§ 12.

Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo – technicznej  Stowarzyszenia.

3. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

4. Statut członka wspierającego może być odebrany przez Zarząd Stowarzyszenia w formie Uchwały, bez uzasadnienia.

5. Od Uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

§ 12b.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1. Wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia z jednoczesnym uregulowaniem zaległości wynikających z członkostwa.

2. Podjęcia Uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu w związku ze zmianą form działalności,  utratą osobowości prawnej przez członka lub zachowań stających w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami.  Skreślenie to nie zwalnia członka wspierającego od uregulowania zaległości na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek honorowy

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu podjęty w formie Uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dziedzin związanych ściśle z celami Stowarzyszenia.

2. Kandydat na Członka Honorowego winien wyrazić zgodę na przyjęcie wyróżnienia jeszcze przed Walnym Zebraniem Członków.

3. Członkowie honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy zwolniony  jest z opłacania składek członkowskich.

5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

6. Wniosek o pozbawienie członkostwa honorowego wraz z uzasadnieniem może wnieść Zarząd, Komisja Rewizyjna lub każdy z członków zwyczajnych.

Rozdział IV

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Komisja Etyki Zawodowej.

§ 14b.

1. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia jest powoływana Komisja Opiniująca według zasad określonych w Statucie i Regulaminie.

2. W ramach Stowarzyszenia mogą być powołane zespoły specjalistyczne.

3. Zespoły specjalistyczne powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Stowarzyszenia i ustala dla nich zasady działalności.

§ 14c.

1. Kadencja  Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej, trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja Prezesa Stowarzyszenia trwa maksymalnie w układzie ciągłym dwie kadencje.

3. Kandydat na Prezesa winien się legitymować co najmniej 5- letnim stażem w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, posiadać niezbędne predyspozycje oraz być członkiem zwyczajnym  PSRM przez okres  min 5 lat.

§ 14d.

1. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia. Wyjątek może stanowić funkcja prezesa lub urzędującego wiceprezesa.

2. Uchwałę w sprawie wynagrodzenia prezesa lub urzędującego wiceprezesa podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 14e.

1. W przypadku konieczności wyboru nowego prezesa w trakcie trwania kadencji, Walne Zebranie wybiera prezesa na okres do końca trwania kadencji władz Stowarzyszenia.

§ 14f.

1. W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji członka (członków) władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

2. Kandydatem dokooptowanym może być wyłącznie osoba, która była kolejnym kandydatem
w wyborach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybierającym te władze.

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu organów w ramach kooptacji w trakcie trwania kadencji organy Stowarzyszenia obradują do końca kadencji w składzie istniejącym.

4. W sytuacji braku możliwości  prawidłowego funkcjonowania Zarząd na wniosek organu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu członków.

§ 15.

Walne Zebranie Członków.

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być  zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku w terminie ustalanym przez Statut.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.

§ 15b.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera w głosowaniu tajnym władze Stowarzyszenia:

1) Prezesa,
2) Członków Zarządu,
3) Członków Komisji Rewizyjnej,
4) Członków Komisji Etyki.

§ 15c.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1)  określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3)  wybór władz Stowarzyszenia, odwoływanie członków tych władz oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4)  uchwalenie Statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia stanowiących załącznik do Statutu oraz ich zmian,
5)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
6)  ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
9)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 15d.

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania Uchwał zwykłą większością głosów  w pierwszym terminie przy obecności najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie.

2.      Prawo głosu mają tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu, nie dopuszcza się pełnomocnictw.

3.      Odwołanie w trakcie kadencji Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej  wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie  obowiązuje.

4.      Wniosek o odwołanie w trakcie kadencji musi być pisemnie uzasadniony, winien być zgłoszony na 30 dni przed datą Walnego Zebrania. Wniosek uważa się za uprawniony jeżeli został złożony przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych według stanu na koniec roku poprzedzającego Walne Zebranie.

§ 15e.

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym mogą brać udział:

1) członkowie honorowi,
2) członkowie wspierający,
3) zaproszeni goście.

§ 15f.

1. Zwyczajne Walne Zebranie (sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze) Członków Stowarzyszenia zwoływane jest  w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21  dni przed planowanym terminem.

3. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zebrania Członków jest przekazywany co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków odbywa się w formie elektronicznej lub pisemnej.

§ 15g.

2. Szczegółowy zakres działania Walnego Zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków .

§ 16.

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek  co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych PSRM.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie  sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

3. O terminie, miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej lub formy pisemnej.

4. W przypadku niedotrzymania przez Zarząd sześciotygodniowego terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub  co najmniej 1/3 liczby członków, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 16b.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków po jego zwołaniu przejmuje zadania i kompetencje Walnego Zebrania Członków.

§ 17.

Zarząd Stowarzyszenia

1. W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i co najmniej 3 członków.

2. Zarząd na wniosek prezesa powierza spośród swoich członków sprawowanie funkcji wiceprezesa, sekretarza i skarbnika na pierwszym po wyborach zebraniu.

3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej i członkowie Komisji Etyki Zawodowej z głosem doradczym. Udział ten wymaga przekazania informacji o posiedzeniu Zarządu przewodniczącym komisji.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia .

§ 17b.

Do kompetencji /zadań/ Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością bieżącą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Sporządzanie  rocznego sprawozdania ze swojej działalności i przedkładania go do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Uchwalanie okresowych planów działalności w określonych przez Walne Zebranie kierunkach,

5. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych  wynikających z pracy biura oraz przydziału zadań dla pracowników biura i członków Zarządu.

6. organizowanie szkoleń, kursów oraz działalności wydawniczej i opiniującej,

7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

8. Organizowanie pomocy technicznej i doradczej członkom,

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu.

10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

11. Rozpatrywanie wniosków Komisji Etyki Zawodowej o udzielenie kar dyscyplinarnych nieprzestrzeganie obowiązków członkowskich.

12.  Nadawanie i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu.

13. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 17c .

1. Wobec członka zwyczajnego Stowarzyszenia nie wypełniającego postanowień Statutu i Kodeksu Etyki Zawodowej mogą być orzeczone następujące kary dyscyplinarne:

a/ upomnienie,
b/ nagana,
c/ zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu do roku czasu z obowiązkową płatnością składek członkowskich,
d/ wykluczenie ze Stowarzyszenia- z obowiązkiem uregulowania zaległości finansowych i innych na rzecz Stowarzyszenia.

2. Zastosowanie kar, o których mowa następuje na wniosek Komisji Etyki Zawodowej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Od orzeczenia, o którym mowa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 17d.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia okresowych kontroli  całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Komisja Rewizyjna ocenia realizację przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków

§ 18b.

1. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach dokonuje wyboru biegłego rewidenta ( podmiotu ) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach  Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi  z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień.

4. Komisja Rewizyjna składa wnioski w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu  Członków.

5. Komisja Rewizyjna może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem wynikającym ze Statutu.

6. Komisja Rewizyjna wybiera spośród własnego składu w drodze Uchwały pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów z członkami zarządu.

§ 18c.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub z-cy przewodniczącego.

2. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 19.

Komisja Opiniująca

1. Przewodniczącego Komisji Opiniującej powołuje i odwołuje Prezes spośród wszystkich członków zwyczajnych na wspólny wniosek organów statutowych Stowarzyszenia- Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej.

2. Komisja Opiniująca składa się z Przewodniczącego oraz członków zwyczajnych  powoływanych i odwoływanych przez  Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwał.

3. Członkami Komisji Opiniującej mogą być osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 5 lat i posiadające co najmniej 5- letni staż w Stowarzyszeniu.

4. Członkami Komisji Opiniującej nie mogą być osoby:

1/ wobec których zostały orzeczone kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

2/ ukarane orzeczeniem Komisji Etyki Zawodowej,

3/ które były autorami negatywnie zaopiniowanych operatów szacunkowych w okresie ostatnich dwóch lat.

5. Kandydatów do komisji wyłania się na zasadach określonych w Regulaminie działania Komisji Opiniującej.

6. Zasady i tryb postępowania Komisji Opiniującej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 20.

Komisja Etyki Zawodowej

1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę,  sekretarza i rzecznika.

2.  Członkowie Komisji Etyki Zawodowej wybierani są na Walnym Zebraniu Członków.

3. Członkami Komisji Etyki Zawodowej mogą być osoby wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego i cieszące się ogólnym szacunkiem i poważaniem w środowisku.

§ 20b.

Do zadań Komisji Etyki Zawodowej należy:

1. czuwanie nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych,

2. stawianie wniosków o udzielanie kar dyscyplinarnych za nieprzestrzeganie obowiązków członkowskich,

3. rozstrzyganie spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 20c.

1. Komisja Etyki Zawodowej zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do zgłoszonego  wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

2. Orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej zapadają w pełnym składzie.

3. Od orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

4. Zasady i tryb postępowania Komisji Etyki Zawodowej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5.  Członkowie Komisji Etyki Zawodowej mogą brać udział w posiedzeniach  Zarządu z głosem doradczym.

§ 20d.

1. Orzeczenia Komisji Etyki Zawodowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego i z-cy przewodniczącego.

2. Szczegółowy zakres działania Komisji Etyki Zawodowej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
4) przychody z tytułu wykonywanych opinii i ekspertyz w wysokości nie mniejszej jak 30 % ustalonego wynagrodzenia,
5) uchwałę o zwiększeniu wskaźnika procentowego przychodu §21 p. 2.4 z tytułu wykonywanych opinii  i ekspertyz podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21b.

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe.

§ 21c.

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa i członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 22.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwyczajnych większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.

§ 22b.

1. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia winna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.

§ 22c.

1. Zasady wyboru oraz pracy władz Stowarzyszenia określają regulaminy zatwierdzane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 22d.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci ważność Statut z dnia 06.10.2001r.

2. Niniejszy Statut został zatwierdzony Uchwałą Nr 4/04/2018 na Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia w dniu 20 kwietnia 2018 r.