Ładowanie Wydarzenia

Zarząd Stowarzyszenia  działając zgodnie z postanowieniami par. 16 i 16b Statutu z dn. 20.04.2018 r. zwołuje na dzień 20 listopada 2018 r Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

 Obrady Walnego Zebrania  odbędą się  w Rzeszowie w budynku Automobilklubu Rzeszowskiego w Rzeszowie ul. Wyspiańskiego 2 /I piętro/

 Początek  obrad o godz. 15,30.  Z uwagi na  ważność  zagadnień,  a zwłaszcza wybór Komisji Etyki Zawodowej, obecność członków jest  niezbędna.

W załączeniu Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSRM.

 Uwaga: w przypadku braku na Walnym Zebraniu liczby  członków wymaganej do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, ustala się II termin Walnego Zebrania w tym samym dniu i miejscu na godz. 15,45.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców  Majątkowych

w dniu 20 listopada 2018 roku    

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:
 5. a) Mandatowo- Skrutacyjnej,
 6. b) Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Wystąpienie Prezesa PSRM.
 9. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego- Komisji Etyki

Zawodowej  za okres od wyboru w dniu 20.04.2018 r. do dnia złożenia
rezygnacji z dalszego pełnienia tych funkcji.

 1. Zapoznanie Członków NWZ z realizacją Uchwały Nr 5 Walnego Zjazdu z dnia  20.04.2018r.
 2.   Dyskusja i zgłaszanie wniosków i uchwał.
 3.   Wybór  nowej KEZ
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją jednego z jej członków.
 1. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • Realizacji Uchwały Nr 5 Walnego Zjazdu z dnia  04.2018r. i dalszego działania w tej materii.
 • Przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego- Komisji Etyki Zawodowej za okres od wyboru w dniu 20.04.2018 r. do dnia złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia tych funkcji.
 • Wyboru nowej Komisji Etyki Zawodowej.
 • Wyboru członka Komisji Rewizyjnej
 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w zakresie złożonych wniosków
 2. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych wniosków
 3. Zakończenie obrad.

 

Share This Story, Choose Your Platform!