Stowarzyszenie zgłosiło kol. kol.: Elżbietę Marszał-Halicką, Ryszarda Piątka, Jana Piechotę jako kandydatów do Komisji Arbitrażowej PFSRM. W/w kandydaci zostali powołani do tej Komisji.

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 1998 r.

Założenie biblioteki zakładowej, zakup publikacji, biuletynów i literatury fachowej.